SECOND TERM EXAMINATION 2019 CLASS: PRIMARY 1 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE

SECOND TERM EXAMINATION 2019

CLASS: PRIMARY 1                                                         SUBJECT: YORUBA LANGUAGE

NAME:……………………………………………………………………………………

ERE OKOTO:

1.)  Eniyan _____ ni o nta okoto nleekan naa  (a) meji   (b) mefa

2.)  Ori _______________ didan ni a ti nta okoto  (a) eni       (b) ile

3.)  ______________ ni a fi nse okoto   (a) paanu    (b) igi

4.)  Ti a bat a okoto sile, o maa ___________ rainrain  (a) jo (b) sun

5.)  A maa ______________ okoto ni   (a) sun     (b) de

 

ERE AYO

1.)  Omo ayo __________ ni o nwa ninu iho Kankan. (a) mejo        (b) merin 

2.)  ______ ni omo Ayo       (a) Eso igi       (b) oronbo

3.)  Apa ___________ ni a maa nta ayo si (a) osi      (b) otun

4.)  Omo ayo ________ ni o ngbe oju opon ayo lapapo (a) mejidin ladota (b) mejile logun

5.)  Eniyan ______ ni o nta ayo olopon  (a) merin      (b) meji  

 

ORIN IREMOLEKUN  

1.)  Talo bami _______ wi o? (a) lomo     (b) legbon

2.)  ______ e lo ba a wi o? (a) egbon (b) iya

3.)  Bi o ku o, maa ra ___________ fun o (a) igi (b) aso

4.)  _________ orun ni iyemo lorun (a) egba        (b) okun

5.)  ________ mo ra la pono ka o (a) oko   (b) eru

 

APA KERIN

1.)  _________ je eran ile   (a) ewure                (b) erin

2.)  A maa je ______ pupo     (a) eni (b) iya

3.)  Nitori _____________ re (a) aigboran  (b) ika

4.)  Bi won ba na ewure tan,  a gbon _________ re mejeeji  pepe    (a) imu         (b) eti

5.)  Eyin ____________, e gbo, e maa se bi ewure     (a) omode                (b) agba


No comments