PRIMARY 1 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE

PRIMARY 1                            SUBJECT: YORUBA LANGUAGE
NAME:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dahun gbogbo ibeere wonyii
1.)  Tumo awon oro wonyii
(a)  Ile =
(b) Omi =
(c)  Osan =
(d) Iwe =
(e)  Abo =
(f)   Ewa =
(g)  Omo =
(h) Abo =
(i)    Tabili =
(j)    Aga =

2.)  Ko apeere marun fun silebu kan

3.)  Pari awon alifabeti wonyii
A   ___   ___   ___   E     F   ___   ___   ___   ___    J    ___   ___   M    ___   ___   ___  P


Subscribe to receive free email updates:


PRIMARY 1 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE

PRIMARY 1                            SUBJECT: YORUBA LANGUAGE
NAME:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dahun gbogbo ibeere wonyii
1.)  Tumo awon oro wonyii
(a)  Ile =
(b) Omi =
(c)  Osan =
(d) Iwe =
(e)  Abo =
(f)   Ewa =
(g)  Omo =
(h) Abo =
(i)    Tabili =
(j)    Aga =

2.)  Ko apeere marun fun silebu kan

3.)  Pari awon alifabeti wonyii
A   ___   ___   ___   E     F   ___   ___   ___   ___    J    ___   ___   M    ___   ___   ___  P